Socialförvaltningen ligger underordnad Socialnämnden, och dess uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd,  omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Chef för socialförvaltningen i Bollnäs är Tina Mansson-Söderlund. Telefon:0278-252 70

Äldreomsorg
ansvarar för bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, trygghetslarm.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
ger stöd och service till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna.


Individ- och familjeomsorg
består av följande enheter och grupper:

 • ​Mottagningsenhet: tar emot anmälningar, ansökningar gällande barn och ungdomar 0-18 år

 • Utredningsenhet barn och ungdom: utredningar och insatser till barn och ungdomar 0-18 år

 • Placeringsenhet: rekryterar familjehem och följer upp vård av placerade barn och unga i familjehem och HVB

 • Vuxenenhet: utredningar och insatser med annan problematik än försörjningssvårigheter

 • Försörjningsstödsenhet

 • Konsumentvägledning/budgetrådgivning

 • Familjerätt

 • Öppenvårdsenhet: ger stöd till familjer och enskilda i öppenvård

 • BcB: Beroendecentrum 

 • HVB och stödboende för ensamkommande barn och unga

 • Familjecentrum

 • Familjerådgivning

 

Anhörigstöd
ger stöd till anhöriga genom bland annat avlösning, dagverksamhet, anhöriggrupp 

Biståndshandläggning
Biståndshandläggaren är den inom socialtjänsten som ansvarar för behovsbedömning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Behovsbedömningens huvudsyfte är att fatta beslut om vilka hjälpinsatser som behövs utifrån den enskildes behov.

Socialförvaltningen
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs
Skicka e-post

Tina Mansson-Söderlund
Förvaltningschef

Skicka e-post
0278-252 70

 

Har du en synpunkt, tyck till här!