Bygga och bo

Vill du söka bygglov eller gräva på kommunens mark? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, sotning, byggande, vatten och avlopp.

 

 

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Bygga och bo    
Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus   pdf blanketter Blankett
Ajourhållning av lägenhetsregistret   pdf blanketter Blankett
Beställning av nybyggnadskarta    pdf blanketter Blankett
Beställning lägeskontroll   pdf blanketter Blankett
Beställning utstakning   pdf blanketter Blankett
Bostadsanpassningsbidrag, Ansökan om    pdf blanketter Blankett
Byggande av ramp på allmän platsmark, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Bygglov, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Bygglov, Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)   pdf blanketter Blankett
Ej bygglovspliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen, Anmälan av   pdf blanketter Blankett
Eldstad, Anmälan av   pdf blanketter Blankett
Enskild väg och tomtutfarter till allmän väg, Ansökan om tillstånd om att ansluta   pdf blanketter Blankett
Förhandsbesked, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Gräva på kommunens mark, Ansökan om att   pdf blanketter Blankett
Kontrollansvarig, Anmälan   pdf blanketter Blankett
Kvalitetsansvarig, Anmälan/Ansökan   pdf blanketter Blankett
Planbesked, Ansökan   pdf blanketter Blankett
Rivningsanmälan   pdf blanketter Blankett
Skylt/Ljusanordning, Ansökan om lov   pdf blanketter Blankett
Strandskyddsdispens, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan   pdf blanketter Blankett
Värmepumpsanläggning med värmebärare i ytvatten, berg eller jord, Anmälan om   pdf blanketter Blankett
Vatten och avlopp    
Enskild avloppsanläggning, Ansökan/anmälan om   pdf blanketter Blankett
Gräva på kommunens mark, Ansökan om att   pdf blanketter Blankett
Slam från enskilda avloppsanläggningar, Begäran om tömningsuppehåll för (§ 30)   pdf blanketter Blankett
Utsträckt slamtömningintervall för slamavskiljare, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Vatten- och/eller avloppsledning, Ansökan om anslutning till kommunal   pdf blanketter Blankett
Brandskydd och sotning    
Egen rengöring (sotning) av förbränningsanläggning med tillhörande rökkanal, Ansökan om key etjanster E-tjänst  
Egen sotning, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Skriftlig redogörelse för brandskyddet   pdf blanketter Blankett
Skriftlig redogörelse för brandskydd, del 1 Byggnad/anläggning key etjanster E-tjänst  
Skriftlig redogörelse för brandskydd, del 2 Verksamhet key etjanster E-tjänst  

 

 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Läs mer här.

Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Bollnäs kommun. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.